Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Prosjekter

  SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

  Utvalgte
  Referanseprosjekter
   
  PhD – Rettslig analyse av norsk sjømatlovgivning

  PhD – Rettslig analyse av norsk sjømatlovgivning

  Guri Hjallen Eriksen skal i sin doktorgrad studere norsk sjømatlovgivning, med hovedvekt på tillatelses- og sanksjonssystemet i fiskerisektoren. For å kunne delta i kommersielle fiskerier er det nødvendig å ha offentlig tillatelse fra myndighetene. Slike tillatelser gis i medhold av deltakerloven. Hvor mye det enkelte fartøy kan fiske fastsettes i årlige kvoter i medhold av havressurslova. Det utøves omfattende kontroll, håndhevelse og sanksjonering for å sikre at lovgivningen etterleves.

  Det er fortsatt uløste problemstillinger i norsk fiskerilovgivning. Uregistrerte fangster, utkast av fisk og andre lovbrudd skjer jevnlig. Til tross for dette har det vært gjort lite rettslige analyse av hvordan norsk fiskerilovgivning er utformet eller fungerer. Potensialet for rettslig analyse av fiskerilovgivningen er derfor stort.

  Prosjektet har som mål å klarlegge hva som er gjeldene rett innenfor noen utvalgte områder av lovgivningen, samt vurdere regelverket i et bredere samfunnsperspektiv. I tillegg vil det trekkes inn eksempler fra annen norsk konsesjonslovgivning som sammenligningsgrunnlag, hvor særlig akvakulturlovgivningen vil få en framtredende plass. Hovedformålet er å vurdere i hvilken grad reglene ivaretar miljømessig bærekraft, samtidig som aktørene sikres en klar og forutberegnelig myndighetsutøvelse. For å kunne si noe om dette er prosjektet delt opp i flere delstudier.

  I første delstudie tas det sikte på å analysere i hvilken grad det eksisterer en egen norsk fiskerireguleringskultur, hvor dypt denne sitter i norsk rettskultur og hvilken kunnskap og hensyn den bygger på. Den andre studien vil være en komparativ analyse som sammenligner det norske reguleringssystemet med systemet på vestkysten av Canada. Et slikt internasjonalt utsyn i prosjektet er viktig for å forstå mer av hva som karakteriserer den norske reguleringskulturen. Den siste studien planlegges som en diskusjon av funnene fra de første studiene i lys av bred samfunnsfaglig teori om hva som er god forvaltning av felles naturressurser.

   
  Jakten på Lofoten

  Jakten på Lofoten

  Jakten på Lofoten – det er du som er Lofoten, hva er Lofoten for deg?

  SALT leder stedsmerkevareprosjektet Jakten på Lofoten. Prosjektet skal bidra til å styrke Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted ved å formidle de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionen. Jakten på Lofoten skal definere de kvaliteter som stedsmerkevaren skal bygges på gjennom fortellinger fra de menneskene som sammen utgjør Lofoten. Basert på disse fortellingene utvikles det en visuell profil som skal benyttes i markedsføringen av Lofoten som bo-, arbeid- og besøkssted.

  Prosjektet eies av Destination Lofoten og finansieres av Innovasjon Norge, Sparebanken Nord-Norge og Lofoten Sparebank. Arbeidet utføres av SALT i samarbeid med TIND Arkitektur og SISU Design LAB.

   
  Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden

  Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden

  SALT ledet en stor miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden med Akvaplan-niva, NIVA og Universitetet i Nordland som underleverandører. Skjerstadfjorden er et unikt fjordsystem, der det største dypet er 500 meter, mens utløpet i Saltstraumen ikke er mer enn 26 meter dypt. Undersøkelsen hadde særlig fokus på å avdekke eventuell overgjødsling av fjordsystemet.

  Les mer om undersøkelsen og last ned rapport.

   
  Blått Ansvar

  Blått Ansvar

  BLÅTT Ansvar er et av SALTs blå hjertebarn; et pågående formidlingsprosjekt om marin forsøpling under stadig utvikling. Gjennom et tre-fem dagers skoleprosjekt, som inkluderer strandrydding og analyse av avfall, er målet å opplyse, inspirere og påvirke fremtidens fiskere og andre sjøfolk til å ta gode valg og ta vare på havet. Prosjektmodulen ble i første omgang utviklet i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole, og har siden blitt gjennomført på Bodin og Nordkapp videregående skolers BLÅ linjer. Videre er målet å utvikle videomateriell, samt ytterligere utrulling gjennom prosjektet HAVPLAST og opprettelsen av en nettportal med fri tilgang for alle.

  For at denne viktige blå kunnskapen skal treffe flest mulig har vi også utviklet en én times kortversjon som skal inngå i det obligatoriske sikkerhetskurset fiskere må gjennom hvert 5.-8. år. Målet er å bevisstgjøre de som allerede lever av havet, og skape gode holdninger som så kan videreføres på tvers av generasjoner. Denne modulen testes og implementeres i Lofoten i løpet av 2018.

  Pågående prosjekter

  Avsluttet 2018

  Avsluttet 2017

  Avsluttet 2016

  Avsluttet 2015

  Avsluttet 2013

  Avsluttet 2012

  Avsluttet 2011