Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 
Prosjekter

SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

Utvalgte
Referanseprosjekter
 
Havplast

Havplast

HAVPLAST- Marin plast fra norsk sjømatnæring – kartlegging, kvantifisering og handling –  har som mål å redusere omfanget av marin plast på avveie i det marine miljø fra fiskeri og havbruk. Prosjektet vil beskrive mengder, kilder og årsaker til marin forsøpling fra næringen, og bidra til å fremme konkrete forslag til forebyggende tiltak basert på identifisering av kilder og årsakssammenhenger innenfor den enkelte sektor. Herunder bidra til en bransjestandard for håndtering av mikro- og makroplast i sjømatnæringen, og foreslå indikatorer for å måle effekt av tiltak.

 
FATE

FATE

SALT er ansvarlig for den populærvitenskapelige formidlingen av prosjektet «Fate of cold-water coral reefs – identifying drivers of ecosystem change». Målet med prosjektet er å forstå de naturlige svingningene i fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i kaldtvannskorallrev og økosystemene knyttet til dem. I prosjektet skal man også studere hvordan disse økosystemene kan bli påvirket av klimaendringer og havforsuring.

 
Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden

Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden

SALT ledet en stor miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden med Akvaplan-niva, NIVA og Universitetet i Nordland som underleverandører. Skjerstadfjorden er et unikt fjordsystem, der det største dypet er 500 meter, mens utløpet i Saltstraumen ikke er mer enn 26 meter dypt. Undersøkelsen hadde særlig fokus på å avdekke eventuell overgjødsling av fjordsystemet.

Les mer om undersøkelsen og last ned rapport.

 
Jenter med fiskebein i nesen!

Jenter med fiskebein i nesen!

Rekrutteringsprosjekt for ungdomsskolejenter. Målet med prosjektet er å synliggjøre yrkesmulighetene innen fiskerinæringene for jenter.

 
MARP3

MARP3

MARP3 MARine Plastic Pollution in the Arctic: origin, status, costs and incentives for Prevention. Målet med dette prosjektet er å styrke kunnskapsbasen om marin forsøpling i Barentshavet og å skaffe til veie relevant forskning og kunnskap for å øke bevissthet og kunne anbefale metoder for å ivareta en bærekraftig menneskelig aktivitet som bidrar til minst mulig marin forsøpling. Norut er prosjektleder og SALT har ansvar for workshop om kilder til marin forsøpling på Svalbard og workshop med stakeholders for å redusere mengde marin forsøpling i området. SALT har også bidratt til publisering av vitenskapelige artikler; den ene handler om kilder til marin forsøpling i Norge.

Pågående prosjekter

Avsluttet 2018

Avsluttet 2017

Avsluttet 2016

Avsluttet 2015

Avsluttet 2014

Avsluttet 2012

Avsluttet 2011