Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 
Prosjekter

SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

Utvalgte
Referanseprosjekter
 
Marine Debris Action Planner (MAP)

Marine Debris Action Planner (MAP)

Effektivt valg av oppryddingslokaliteter er en nøkkelkomponent for å maksimere effektiviteten under strandryddeaksjoner, spesielt langs komplekse og utilgjengelige kystlinjer som vi har i Arktis. SALT utvikler derfor en GIS-basert prediktiv modell for å identifisere strandsøppel-hotpots i samarbeid med GRID-Arendal; først i Lofoten, men vi arbeider også med å generalisere modellen nasjonalt og internasjonalt.

Modellen er basert på å identifisere de egenskapene til kystlinjen som påvirker potensialet for oppsamling av søppel. Arbeid med helningsgrad har for eksempel avslørt en tydelig terskelverdi hvor høy tetthet av søppel er ekstremt usannsynlig dersom fjæra er brattere enn ca. 20 grader. Andre faktorer som undersøkes inkluderer kystlinjeform, orientering i forhold til vind og vær, og substrat. I tillegg undersøker vi også sammenhenger mellom søppelmengder og nærhet til lokale kilder, som befolkningstetthet i omegnen, avstand til nærmeste vei, elv og havn, og mengden nærliggende fiskeaktivitet.

Modellen er kvantitativ og basert på omfattende feltarbeid, etterfulgt av uavhengig validering i felt. Modellen skiller seg derfor fra de fleste andre strandsøppel-hotspots modelleringsarbeid ettersom den bygges på faktiske registreringer av strandsøppel.

En foreløpig studie ble fullført i Lofoten i 2017. Det har vært utført omfattende feltarbeid i 2018, og en ferdig modell for Lofoten og Vesterålen vil være klar i første halvdel av 2019. Feltarbeid og videreutvikling av modellen nasjonalt vil også bli utført i Finnmark og et annet sted i Sør-Norge i løpet av 2019. Internasjonal modellutvikling og testing vil finne sted i 2020.

 
OPTIMAKELP – The Kelp Experience

OPTIMAKELP – The Kelp Experience

SALT er delansvarlig for formidlingen av det store forskningsprosjektet OPTIMAKELP som igangsettes i 2018 og går frem til 2021. Forskningsprosjektet skal gjennom en tverrfaglig tilnærming gjennom disse tre årene undersøke hvordan tang- og tareforekomstene i norske farvann best kan bli høstet og forvaltet for å sikre at økosystemtjenestene de leverer samtidig blir ivaretatt i en fremtid med klimamessig og sosioøkonomisk usikkerhet. OPTIMAKELP har tre forskningsområder i Norge som hovedfokus under forskningsperioden; nemlig Vega, Frøya og Hammerfest.

I forbindelse med formidlingen av forskningen utformet SALT et todagers undervisningsopplegg for barn og unge, primært i ungdomsskolealder, kalt The Kelp Experience. The Kelp Experience skal skape entusiasme omkring tang og tare som historisk, nåtidig og fremtidig ressurs, samt gi elevene innsikt i høsting av ressursen, som f.eks det utrolige mangfoldet av produkter som inneholder algekomponenten alginat, og kunnskap om biologien i disse plantene og deres rolle i det marine økosystemet. Det ble også gjennomført  en praktisk bolk hvor ungdommene lærte seg å lage matretter av tang og tare med en profesjonell kokk som veileder, samt en bolk hvor ungdommene fikk lage film med en profesjonell filmskaper.

 
Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Målet med oppdraget var å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og akvakulturnæringen. En produsentansvarsordning vil være et virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningene knyttet til marin forsøpling og utvikle avfallshåndteringen. Av de tre segmentene er akvakultur desidert størst på mengder av utstyr i bruk, utstyr som kasseres og mengden som materialgjenvinnes. Fritidsfiske involverer mange mennesker, men utgjør beskjedne tonnasjer av utstyr og avfall. På den annen side utgjør fritidsfiske et betydelig forsøplingsproblem i form av tapt redskap. Fiskeriene karakteriseres med mye tungt utstyr, men de samlede mengdene i bruk og som avfall er langt lavere enn for akvakultur. Fiskeriene har likevel også forsøplingsutfordringer. En del fiskeredskap blir samlet inn for materialgjenvinning.

 
Havet e mor di – Et kræsjkurs i kystens betydning

Havet e mor di – Et kræsjkurs i kystens betydning

Trænafestivalen og SALT slår nå sitt kystengasjement sammen for å skape et framtidsrettet kystverksted.

Trænafestivalen/Lovund er arenaen og SALT er innholdsformidlere. I juli inviterer vi morgendagens beslutningstakere; nærmere bestemt lederne i de norske ungdomspartiene, til «Havet e mor di – et kræsjkurs i kystens betydning».

 
Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden

Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden

SALT ledet en stor miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden med Akvaplan-niva, NIVA og Universitetet i Nordland som underleverandører. Skjerstadfjorden er et unikt fjordsystem, der det største dypet er 500 meter, mens utløpet i Saltstraumen ikke er mer enn 26 meter dypt. Undersøkelsen hadde særlig fokus på å avdekke eventuell overgjødsling av fjordsystemet.

Les mer om undersøkelsen og last ned rapport.

Pågående prosjekter

Avsluttet 2018

Avsluttet 2017

Avsluttet 2016

Avsluttet 2015

Avsluttet 2014

Avsluttet 2013

Avsluttet 2012

Avsluttet 2011