Marin forvaltning

Havet rommer et usynlig, men enormt potensiale for fremtidige bidrag til arbeidsplasser og verdiskapning langs kysten. En kunnskapsbasert forvaltning er forutsetningen for at havnæringene i framtiden skal kunne øke sine bidrag til verdiskapningen – lokalt, så vel som nasjonalt og globalt.

Kystsonens kompleksitet, med et rikt mangfold av habitater, økosystemer og arter – men også et mangfold av interesser, aktører og lovverk, gjør at en bærekraftig forvaltning er avhengig av engasjement, kunnskap, overvåkning, dialog og reguleringer for å sikre fremtidig vekst og utvikling.

Tverrfaglig kompetanse

Innenfor fagområdet marin forvaltning jobber dedikerte medarbeidere og forskere med tverrfaglig kompetanse og bakgrunn. Her bidrar vi med faglige utredninger, forskning, analyser og forvaltningsråd til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi leder også innspillsprosesser og bidrar til engasjement, løsninger og økt kunnskap gjennom fasilitering av dialog og gode formidlingsverktøy. Våre oppdrag strekker seg fra kartlegging og analyser i kystsoneplanlegging og forvaltningsplaner, til rådgivning om bruk og bevaring av marine økosystemer, forskning på blant annet fiskeriregulering og ressurskriminalitet, til utvikling av lokale bærekraftsindikatorer og akvakulturforvaltning.

Kunnskapsbasert forvaltning

De siste fem tiårene har vist hvordan ekspansiv fiskeriteknologi kombinert med økt verdensbefolkning noen steder har presset livet i havene til bristepunktet og forbi. Med det har det oppstått et tydelig behov for å forvalte dem kløktig. For å sikre at livet i havet og økosystemtjenestene havet leverer skal være levende også for fremtidige generasjoner, er kunnskapsbasert forvaltning helt essensielt. Med ny og viktig kunnskap om hav i stadig endring, er det et stort behov for å bygge bro mellom forskning og forvaltning, slik at forvaltningen skjer i tråd med den oppdaterte kunnskapen. Med sin unike forvaltningskompetanse spiller SALT en viktig rolle i utviklingen av Norge som havnasjon, og er med på å utforske hvordan vår havforvaltningskompetanse kan tas med ut i verden.

Lovverk og regulering

For å sette viktige samfunnshensyn, politikk og miljømål ut i livet i den marine ressursforvaltningen, er lovverk og reguleringer som oppfattes som legitime, rettferdige, fleksible og som etterleves, helt avgjørende. En god del av rammene for forvaltningen legges internasjonalt gjennom avtaler, samarbeid og forhandlinger mellom land, mens praktiske regler for bruk og håndhevelse av ressursene i stor grad fastsettes på nasjonalt nivå eller i lokale forvaltningsprosesser. På alle nivå er det viktig at beslutninger bygger på oppdatert kunnskap og godt funderte avveininger av hensynet til miljø, matforsyning, arbeidsplasser, kystkultur og verdiskaping. SALT har spesialkompetanse på fiskeri- og akvakultur lovgivning, og vil bidra til økt kunnskap om lovgivning som redskap i marin forvaltning. Med høy formalkompetanse og relevant erfaring fra forvaltningsorganer, forskningsinstitusjoner, offentlig embetsverk og interesseorganisasjoner fra fiskeri og havbruk og tar SALT denne tverrfaglige tilnærmingen med seg inn i dette spennende fagområdet.

Framtidens løsninger

Gode bærekraftige løsninger for fremtiden må bygge på innovasjon og høy kompetanse i kombinasjon med en kunnskapsbasert forvaltning. SALT bidrar med vår ekspertise på havbaserte næringer i prosjekter som har som mål å løse utfordringer der miljø, næring, kystsamfunn og forvaltning går hand i hand. – Enten det dreier seg om utvikling av nye miljøvennlige materialer til bruk i fiskeri- og akvakulturutstyr, løsninger for håndtering av fiskeriavfall, eller tiltak som kan forebygge marin forsøpling. SALT bidrar med en helhetlig tilnærming der kunnskapsutvikling, formidling, og forvaltning inngår.

Prosjekter

Publikasjoner

Nyheter

Kartlegger opplæringsressurser
På oppdrag fra Handelens Miljøfond og Marfo er SALT i gang med å kartlegge opplæringsressurser in...
 
Hvordan kan SALT bistå deg?
Vi gleder oss over rekordstor ordreportefølje for 2024, men har fortsatt rom for nye oppdrag! Vis...