Kyst- og havforvaltningsanalyser

SALT har lang erfaring med forskning, utredninger, kunnskapsinnhenting og rådgivning innen havforvaltningsanalyse og kartlegging av sjøarealer. Arbeidet vårt er fokusert på å bidra med ny kunnskap, eller bruk av eksisterende vitenskap og erfaringsbasert kunnskap i forvaltning av arealer, ressurser og miljøet i kystnære områder og i havet.

Vi samler informasjon om menneskelig aktivitet, særlig innen fiskeri- og havbruksnæringen, med fokus på arealbruk og -behov. I våre arealanalyser inkluderer vi eksisterende data om naturgitte kvaliteter, økologiske funksjoner og miljøstatus for å støtte bærekraftig forvaltning. Vi studerer hvordan tilgangen på arealer og ressurser er fordelt mellom ulike befolkningsgrupper og utforsker verktøy for å engasjere interessenter bedre i forvaltningsprosesser. Vi er også involvert i arbeidet med marine verneområder, restaurering av tareskog og bevaring av sjøfuglbestander.

Gjennom spesialiserte analyse­tjenester forsøker vi å gi råd som næringer eller offentlig sektor kan anvende i bærekraftig forvaltning. Vi arbeider tverrfaglig og har kompetanse innenfor marinbiologi, marin geologi, klimaforskning, fiskerilovgivning, akvakulturlovgivning, naturforvaltning, arealplanlegging, kartverktøy og praktisk fiskeriutøvelse.

SALT tilbyr utredninger og rådgivningstjenester som fokuserer på miljøpåvirkninger i kystnære økosystemer. Ved hjelp av dataanalyse, litteraturstudier, dybdeintervju og arbeidsverksteder med brukere av sjøarealene, samler SALT kunnskap, identifiserer kunnskapshull og gir råd om tiltak for å adressere disse utfordringene.

I våre arealanalyser inkluderer vi eksisterende data om naturgitte kvaliteter, økologiske funksjoner og miljøstatus for å støtte bærekraftig forvaltning.

Våre arealanalyser identifiserer bruken av sjøarealer, sameksistens, arealbehov for ulike brukere av sjøarealene, og ressurstilgang. Ved hjelp av fiskeri- og sporingsdata analyserer vi arealbruk- og behov innen fiskeri- og havbruksnæringen og rådgir næring og myndigheter om planlegging av sjøarealer. Vi analyserer også effekter av arealplanlegging i kystsonen og støtter nasjonale myndigheter ved utvikling av veiledere for kystsoneplanlegging.

SALT er en erfaren leverandør av GIS-tjenester. Våre kompetente fagfolk kan levere GIS-analyser, innsamling av geografisk data i felt, digitalisere data og utarbeide temakart. Vi har i tillegg kompetanse på PPGIS, som eksempelvis kan brukes i medvirkningsprosesser rundt arealbruk i lokalsamfunn.

Referanseprosjekter

Se færre Se flere