Overvåking av marin forsøpling

SALT har lang erfaring med innhenting og bearbeiding av data og kunnskap om marin forsøpling.

Vi registrerer og analyserer marin forsøpling for å kunne beskrive mengder, kilder, alder, opprinnelsesland og utskiftningsdynamikk. Vi er også opptatt av å kunne måle endringer over tid. Vi utvikler og administrerer overvåkingsprogrammer i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer. SALT er opptatt av at kunnskapen bidrar til tiltak for å forebygge og redusere marin forsøpling. Vi publiserer våre resultater i fagfellevurderte tidsskrifter og bidrar i forskningsfronten på marin makroplast.

SALT utvikler og administrerer ulike type overvåkingsprogrammer i Norge.
Vi har utviklet metode og protokoll for overvåkingsprogammet for profesjonelle strandryddere i Rydd i tide og leder dette arbeidet. I tillegg har vi ansvar for flere overvåkingsstrender i OSPAR-programmet.

SALT gjennomfører plukkanalyser av marin forsøpling for å kartleggge mengder, kilder, opprinnelsesland og alder. Vi anvender ulike metoder i dette arbeidet, og er opptatt av at disse er sammenliknbare med nasjonale og internasjonale protokoller.

SALT anvender eksisterende data for marin forsøpling, for å kunne kartlegge akkumulasjonsområder og områder uten søppel. Denne kunnskapen gjør planlegging av ryddeaksjoner mer effektiv.

SALT utfører dataanalyse og statististiske analyser av marin forsøpling, samt formidler resultater i grafiske fremstillinger og i kart.

Kunnskap om kilder, mengder, opprinnelsesland og utskiftningsdynamikk brukes som grunnlag for å utarbeide forslag til tiltak for å redusere og forebygge marin forsøpling.

Vi rådgir næringer og myndigheter om tiltak i arbeidet mot marin forsøpling.

Referanseprosjekter

Se færre Se flere

Kontaktpersoner