Kunnskapssammenstilling om sjømatnæringenes arealbruk

Delrapport 2 – havbruk
SALT

14.12.2023 | Marin forvaltning

Salt Lofoten AS (SALT), har fått i oppdrag av FHF å beskrive arealbruken for sjømatnæringen og å utarbeide en kunnskapssammenstilling for sjømatnæringen som helhet. Denne delrapporten tar for seg havbruksnæringens arealbruk i dag og betraktninger om framtidig arealbehov. Vi gir først et overblikk over reguleringer som påvirker arealbruken. Videre beskrives dagens arealbeslag for oppdrettsfisk og andre arter og de naturgitte kvalitetene som kjennetegner lokalitetene som brukes i dag. For å gi en beskrivelse av framtidas arealbruk i oppdrettsnæringen har vi utviklet ulike vekstmodeller for å predikere samlet arealbehov og innhentet erfaringsbasert kunnskap om nye merd-teknologier som kan endre arealbehovet i framtida. Til sist beskriver vi hvordan klimaendringer vil kunne påvirke oppdrettslaksen og hvordan næringen kan tilpasse seg framtidige klimaendringene.

Arbeidet er finansiert av FHF.