Stedsutvikling og besøksforvaltning

SALT er opptatt av lokalsamfunn, og hvilke faktorer som påvirker lokalbefolkning, besøkende, næringsliv og politikk. Vi har erfaring fra arbeid med stedsutvikling, stedsintentitet og besøksforvaltning, og deler den gjerne.

Gjennom våre metoder bistår vi kommuner med å lede og utforme kommuneplanens samfunnsdel og andre utviklingsprosesser, med stort fokus på involvering av næringsliv og innbyggere.

Vi hjelper destinasjonsselskaper, kommuner og reiselivsaktører med å finne gode løsninger for å sikre at reiselivet bidrar til å bygge gode lokalsamfunn. Vi kartlegger frilufts- og aktivitetsområder og utvikler utstillinger og attraksjoner for besøkende og lokalbefolkningen. Vi utvikler metoder for å kunne monitorere bruk av naturområder. SALT har både akademisk og praktisk kompetanse innenfor reiseliv, friluftsliv, medvirkning, naturforvaltning og dataanalyse.

SALT kan utarbeide kommuneplanens samfunnsdel, inkludert medvirkningsprosesser, datainnsamling, analyse og sammenstilling av plan.

SALT har lang erfaring med gjennomføring av medvirkningsprosesser. Vi er opptatt av at befolkningen blir hørt så tidlig som mulig i en planprosess, og tilrettelegge for medvirkning for alle målgrupper.

SALT jobber i tett dialog med kunden, og er opptatt av kunnskaps- og kompetanseoverføring til oppdragsgiver.

SALT arbeider med å utvikle våre tjenester innenfor besøksmonitorering. Vi har erfaring med analyse av turisters bruk av sosiale medier og har kompetanse til å tolke tele- og satellittdata. Slike data kan brukes til å forstå hvordan turister beveger seg på en destinasjon og til å måle endringer over tid.

Klima- og miljødepartementet ønsker at alle kommuner i Norge skal kartlegge, ivareta og videreutvikle friluftslivets ferdselsårer gjennom en egen plan.

SALT kan bistå kommuner, fylkeskommuner og friluftsråd med utarbeidelse av kunnskapsgrunnlaget for planen, foreslå tiltak og bistå i arbeidet med temaplaner.

SALT er en erfaren leverandør av GIS-tjenester. Våre kompetente fagfolk kan levere GIS-analyser, innsamling av geografisk data i felt, digitalisere data og utarbeide temakart. Vi har i tillegg kompetanse på PPGIS, som eksempelvis kan brukes i medvirkningsprosesser rundt arealbruk i lokalsamfunn.