Kunnskapssammenstilling om sjømatnæringens arealbruk

Delrapport 1 - fiskeri
SALT

14.12.2023 | Marin forvaltning

Salt Lofoten AS (SALT), har fått i oppdrag av FHF å beskrive arealbruken for sjømatnæringen og å utarbeide en kunnskapssammenstilling for sjømatnæringen som helhet. Denne delrapporten tar for seg fiskerinæringens arealbruk i perioden 2011 til 2021 og betraktninger om framtidig arealbehov. Vi gir først et overblikk over reguleringer som påvirker arealbruken, deretter beskrives redskapsbruk basert på fiskernes egne erfaringer. Videre benytter vi tilgjengelige fangstdata og sporingsdata for å beskrive hvilke arealer som brukes til fiske etter ulike arter, med ulike redskaper, gjennom sesonger og over tid. Vi har også benyttet meteorologiske modeller til å beskrive naturgitte kvaliteter ved arealene som benyttes. Vi har arbeidet med svært omfattende datasett og har forsøkt å strukturere rapporten og resultatene, slik at leseren får et godt overblikk over fiskerienes arealbruk.

Arbeidet er finansiert av FHF.