Klimasatsing i kystfiskehavner

Delprosjekt 5 – Verdikjeder og samhandling

15.01.2021 | Framtidsretta kystsamfunn

I denne rapporten finner vi at det for kystfiskenæringen er flere barrierer som må møtes for å utløse omstilling mot lavutslippsteknologi. Samtidig vil elektrifisering av kystfiskenæringen påvirke både fiskemottak, verft, utstytsleverandører og andre næringer med tilknytning til fiskerinæringen og havna.