Kystnære fiskerier utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
27.04.2012 | Marin forvaltning

”Kystnære fiskerier utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja” gir en beskrivelse av den kystnære fiskeriaktiviteten som foregår i de nære havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I rapporten fokuseres det på kystflåten og særlig på båter under 15 meter som ikke er omfattet av satellittsporing, og som derfor ikke er synlige i kart basert på sporingsdata. Det er tatt utgang- spunkt i Fiskeridirektoratets sluttseddelstatistikk fra 1990, 2000 og 2010, for å kunne gi en detaljert beskrivelse av landinger fordelt på arter, sesonger, redskapstyper og fartøygrupper. Videre er data fra sluttsedler benyttet for å gi en geografisk oversikt over fiskeriaktivitet gjennom året fordelt på ulike arter.

Gjennom møter med fiskere i de fleste kommunene i regionen har det blitt hentet inn informasjon om redskapsbruk, fangststrategier og arealbehov for ulike redskapstyper samt lokale variasjoner i fiskeriaktiviteten. Det er gjennomført telefonintervjuer med et representativ utvalg av fiskere i regionen for å få en oversikt over hvor stor andel av fiskerne som arbeider som kystfiskere og i hvor stor grad de fisker i de kystnære områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. For å kunne gi en detaljert oversikt over antall ansatte i fiskemottak i regionen er det foretatt telefonintervjuer med samtlige registrerte mottak.

Det gis i rapporten en kortfattet oversikt over fiskeriaktiviten i området fra Vikna i sør til Ofoten i nord. Denne regionen omfatter Vikna, Nærøy og Leka i Nord-Trøndelag, samt Helgeland, Salten og Ofoten i Nordland.

Medforfatter(e)

Kriss Rokkan Iversen
Lars-Henrik Larsen