Kartlegging av fiskerirelatert plastavfall i Trøndelag
23.06.2021 | Marin forsøpling

SALT har gjennomført en kartlegging av fiskerirelatert plastavfall i Trøndelag. Garn, teine og juksa er de mest bruke fiskeredskapene i Trøndelag, og fiskere intervjuet i prosjektet oppgir få tap av fiskerirelatert avfall. Fiskerne oppgir å ha varierende inntrykk av hvordan løsninger for levering av avfall fungerer. Strandsøppel-analysen viser at andelen trålrelatert søppel var høy både målt i antall og i vekt for alle områdene. Vi har i dag begrennset kunnskap om mengder mikroplast som slippes ut fra fiskeriaktivitet, men vi har kunnskap om sannsynlige kilder til mikroplastutslipp. Av prosjektet foreslås fem tiltak for å redusere omfanget av marin forsøpling fra fiskerinæringen til et minimum.