Fishing for Litter har gjort fiskerne mer bevisste på å forebygge forsøpling

Ved elleve mottak langs kysten – fra Båtsfjord i nord til Hvaler i sør, kan fiskefartøy levere oppfisket avfall gratis til Fishing for Litter.

Av
Dato: 13.05.2022
Est. lesetid: 7 min

Ved elleve mottak langs kysten – fra Båtsfjord i nord til Hvaler i sør, kan fiskefartøy levere oppfisket avfall gratis til Fishing for Litter. En internasjonal miljødugnad, som i Norge er administrert av SALT. Siden oppstarten i 2016 har norske fiskere samlet opp og levert mer enn 900 tonn avfall. En spørreundersøkelse blant deltakerne viser at Fishing for Litter ikke bare har bidratt til å rydde havet for plast, men også til å endre fiskernes praksis og rutiner for avfallsbehandling. Det er helt i tråd med målsettingene.

Fjorårets Fishing for Litter innsamling resulterte i 182 tonn avfall levert til mottakene i ordningen. Mye av dette tapte fiskeredskaper. Plukkanalyser indikerer at mer enn halvparten av avfallet bestod av plast og tauvverk. 62 tonn avfall ble sendt videre til Nofir for gjenvinning, resten gikk til avfallsbehandling hos ulike avfallsaktører som deltar som samarbeidspartnere i prosjektet. Totalt er det i perioden 2016 til 2021 tatt imot mer enn 900 tonn avfall, og oppryddingen pågår for fullt også i 2022. I 2020 ble det tatt imot 208 tonn avfall, og i toppåret 2019, 218 tonn. Nedgangen i avfallsmengden de siste to årene skyldes trolig svingninger i fangst og leveringsmønster hos flåten, men kan også være et signal om mindre avfall i fangstområder som har vært ryddet gjennom flere år med Fishing for Litter.

Fornøyde brukere

Selv om innsamlet avfallsmengde i 2021 er noe lavere enn forutgående år, viser en spørreundersøkelse SALT har gjort blant fartøy som deltar i Fishing for Litter, at brukerne er godt fornøyde med ordningen. 21 fartøy har bidratt med informasjon i undersøkelsen som ble gjennomført i desember 2021. De fleste som har svart representerer fartøy som har deltatt i Fishing for Litter i fra ett til fire år. Et flertall (15) representerer havfiskefartøy, som også er i flertall i ordningen, mens seks representerer kystfiskefartøy.

En oppsummering av funnene i undersøkelsen ble i januar oversendt myndighetene som innspill til høring om endring av forurensningsforskriftens kapittel 20, som omhandler levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. Fishing for Litter ble i 2016 etablert som en prøveordning. Nytt skipsavfallsdirektiv (EU 2019/883) stiller strengere krav til mottaksløsninger i havn, og i høringsforslaget er det varslet at Fishing for Litter skal fases ut når en foreslått ny avgiftsfinansiert leveringsløsning er kommet på plass. I den forbindelse har det vært interessant å undersøke brukernes erfaring med dagens løsning. 

Gratis levering – få mottakssteder

Gratis levering av avfall til Fishing for Litter er noe av det deltakerne er særlig fornøyd med viser undersøkelsen. Alle som har svart oppgir at de er veldig eller litt fornøyd med at det er gratis å levere oppfisket avfall til Fishing for Litter. Et klart flertall oppgir også at gratis levering er viktig for deres/fartøyets bidrag i Fishing for Litter. De fleste svarer også at det er enkelt eller litt enkelt å levere oppfisket avfall i havna. At mottakene bistår med å håndtere avfallet når fartøyene kommer på land med dette, fremheves av et flertall som viktig for deres/fartøyets bidrag til Fishing for Litter. Andre forhold ved dagens ordning som flere av deltakerne oppgir at de er veldig godt fornøyde med er tilgangen på sekker for oppsamling av avfall, oppfølgingen fra mottakene ved levering, og informasjon og oppfølging fra administrasjonen. Et flertall oppgir dessuten at de er svært godt fornøyde med eller godt fornøyde med hvordan ordningen driftes i dag, mens et mindretall oppgir at de ikke har noen formening rundt dette. 

Når det gjelder hvorvidt fartøyene er fornøyde med antallet leveringshavner som er med i ordningen, er besvarelsene derimot litt mer nyanserte. Selv om et flertall oppgir at de er litt fornøyde eller veldig godt fornøyde med antallet leveringshavner, oppgir også flere at de er veldig eller litt misfornøyde med antallet leveringshavner. Drøyt ti prosent oppgir at de ikke har en formening rundt dette. Svarene kan tolkes som at det helt klart vil være velkomment med avfallsløsninger for oppfisket avfall i flere havner i Norge. I tillegg avdekker spørreundersøkelsen at flere også ønsker å ha mulighet til å kunne levere egne utrangerte redskaper. I dag er det kun oppfisket avfall som skal leveres til Fishing for Litter. Førti prosent av de som har svart sier at de er veldig misfornøyde eller litt misfornøyde med at de ikke kan levere egne utrangerte redskaper til Fishing for Litter. Like mange oppgir at de ikke har en formening om dette, mens de resterende sier seg veldig fornøyd med dagens system på dette området i Fishing for Litter.

Har endret praksis

I tillegg til å bidra til å fjerne marint søppel fra havet, er en viktig målsetting med Fishing for Litter  å øke bevisstheten blant fiskere om egne bidrag til marin forsøpling. Svarene i undersøkelsen indikerer at Fishing for Litter på dette området har hatt effekt hos fartøyene som deltar. Et overveldende flertall av de som har svart oppgir at deltakelsen i Fishing for Litter har bidratt til å endre deres bevissthet om marin forsøpling. Svarene indikerer dessuten at ordningen i tillegg har bidratt til å endre praksis og rutiner for avfallshåndtering ombord i fiskefartøyene i stor (57%) eller noen grad (33%). Kun ti prosent av besvarelsene oppgir at de er upåvirket eller i liten grad har endret rutiner og praksis for avfallshåndtering ombord som følge av deltakelse i Fishing for Litter.

Deltakerne i undersøkelsen ble også utfordret på å skissere hvordan deltakelsen i Fishing for Litter har bidratt til å endre praksis og rutiner for avfallsbehandling ombord i fartøyet. Mer fokus blant skipper og mannskap på å forebygge forsøpling enn før de ble med i ordningen, større fokus fra rederi og ledelse om å forebygge forsøpling enn før fartøyet ble med i ordningen, bedre tilgang på avfallsløsninger ombord og generelt større fokus ombord på sortering av avfall er endringene som trekkes frem. I tillegg oppgir flere at fartøyet oftere tar med avfall til land for avfallsbehandling enn før de ble med i ordningen. Over en tredjedel av de som har svart sier de vil fortsette å ta på land og levere oppfisket avfall i samme grad som i dag også selv om det innføres en generell avgift for levering av oppfisket avfall. Like mange tror de i mindre grad vil ta på land og levere oppfisket avfall med en slik avgift, mens et lite mindretall svarer at de i større grad vil ta på land og levere oppfisket avfall enn i dag. Noen har også valgt å svare kvalitativt på dette spørsmålet (seks besvarelser). Et par av svarene er gjengitt nedenfor:

  • «Alt skal på land.»

  • «Det viktigste er at det er lett for oss å levere søppel. Blir det et heft og veldig tidkrevende, vil søpla bli dumpet på havet igjen.»

Viktig dugnadsinnsats

Flertallet av de som har svart oppgir også at det er viktig for deres/fartøyets bidrag i ordningen at Fishing for Litter er en miljødugnad. Fartøyets rennommé og miljøprofil trekkes også frem som viktig for deres/fartøyets bidrag i ordningen, mens de årlige miljøkvitteringene som deltakerne får som bevis på sin innsats i ordningen også er viktige for flere.  Det kommer også tydelig frem av spørreundersøkelsen at det er viktig for fartøyene at mottaksløsningene i havnene legger til rette for innsamling og sortering for økt ombruk og materialgjenvinning. Et flertall oppgir at innsamling og sortering av avfall for økt ombruk og materialgjenvinning er svært eller i noen grad viktig for deres interesse av å levere avfall i havna. 

 

Resultatene av spørreundersøkelsen er nærmere presentert i årsrapporten for 2021, som kan lastes ned her →