Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Prosjekter

  SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

  Utvalgte
  Referanseprosjekter
   
  Marine Debris Action Planner (MAP)

  Marine Debris Action Planner (MAP)

  Effektivt valg av oppryddingslokaliteter er en nøkkelkomponent for å maksimere effektiviteten under strandryddeaksjoner, spesielt langs komplekse og utilgjengelige kystlinjer som vi har i Arktis. SALT utvikler derfor en GIS-basert prediktiv modell for å identifisere strandsøppel-hotspots i samarbeid med GRID-Arendal; først i Lofoten, men vi arbeider også med å generalisere modellen nasjonalt og internasjonalt.

  Modellen er basert på å identifisere de egenskapene til kystlinjen som påvirker potensialet for oppsamling av søppel. Arbeid med helningsgrad har for eksempel avslørt en tydelig terskelverdi hvor høy tetthet av søppel er ekstremt usannsynlig dersom fjæra er brattere enn ca. 20 grader. Andre faktorer som undersøkes inkluderer kystlinjeform, orientering i forhold til vind og vær, og substrat. I tillegg undersøker vi også sammenhenger mellom søppelmengder og nærhet til lokale kilder, som befolkningstetthet i omegnen, avstand til nærmeste vei, elv og havn, og mengden nærliggende fiskeaktivitet.

  Modellen er kvantitativ og basert på omfattende feltarbeid, etterfulgt av uavhengig validering i felt. Modellen skiller seg derfor fra de fleste andre strandsøppel-hotspots modelleringsarbeid ettersom den bygges på faktiske registreringer av strandsøppel.

  En foreløpig studie ble fullført i Lofoten i 2017. Det har vært utført omfattende feltarbeid i 2018, og en ferdig modell for Lofoten og Vesterålen vil være klar i første halvdel av 2019. Feltarbeid og videreutvikling av modellen nasjonalt vil også bli utført i Finnmark og et annet sted i Sør-Norge i løpet av 2019. Internasjonal modellutvikling og testing vil finne sted i 2020.

   
  Rammeavtale med Forskningsrådet

  Rammeavtale med Forskningsrådet

  SALT med underleverandører har inngått en rammeavtale med Norges Forskningsråd på å levere teksttjenester innenfor følgende områder: «Klima og miljø», «Fiskeri, havbruk og landbruk» og «Forskningsdagene». Rammeavtalen omhandler både skriftlig og visuell formidling av kunnskap.

   
  Blått Ansvar

  Blått Ansvar

  BLÅTT Ansvar er et av SALTs blå hjertebarn; et pågående formidlingsprosjekt om marin forsøpling under stadig utvikling. Gjennom et tre-fem dagers skoleprosjekt, som inkluderer strandrydding og analyse av avfall, er målet å opplyse, inspirere og påvirke fremtidens fiskere og andre sjøfolk til å ta gode valg og ta vare på havet. Prosjektmodulen ble i første omgang utviklet i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole, og har siden blitt gjennomført på Bodin og Nordkapp videregående skolers BLÅ linjer. Videre er målet å utvikle videomateriell, samt ytterligere utrulling gjennom prosjektet HAVPLAST og opprettelsen av en nettportal med fri tilgang for alle.

  For at denne viktige blå kunnskapen skal treffe flest mulig har vi også utviklet en én times kortversjon som skal inngå i det obligatoriske sikkerhetskurset fiskere må gjennom hvert 5.-8. år. Målet er å bevisstgjøre de som allerede lever av havet, og skape gode holdninger som så kan videreføres på tvers av generasjoner. Denne modulen testes og implementeres i Lofoten i løpet av 2018.

   
  OPTIMAKELP – The Kelp Experience

  OPTIMAKELP – The Kelp Experience

  SALT er delansvarlig for formidlingen av det store forskningsprosjektet OPTIMAKELP som igangsettes i 2018 og går frem til 2021. Forskningsprosjektet skal gjennom en tverrfaglig tilnærming gjennom disse tre årene undersøke hvordan tang- og tareforekomstene i norske farvann best kan bli høstet og forvaltet for å sikre at økosystemtjenestene de leverer samtidig blir ivaretatt i en fremtid med klimamessig og sosioøkonomisk usikkerhet. OPTIMAKELP har tre forskningsområder i Norge som hovedfokus under forskningsperioden; nemlig Vega, Frøya og Hammerfest.

  I forbindelse med formidlingen av forskningen utformet SALT et todagers undervisningsopplegg for barn og unge, primært i ungdomsskolealder, kalt The Kelp Experience. The Kelp Experience skal skape entusiasme omkring tang og tare som historisk, nåtidig og fremtidig ressurs, samt gi elevene innsikt i høsting av ressursen, som f.eks det utrolige mangfoldet av produkter som inneholder algekomponenten alginat, og kunnskap om biologien i disse plantene og deres rolle i det marine økosystemet. Det ble også gjennomført  en praktisk bolk hvor ungdommene lærte seg å lage matretter av tang og tare med en profesjonell kokk som veileder, samt en bolk hvor ungdommene fikk lage film med en profesjonell filmskaper.

   
  Visningssenter SalMar

  Visningssenter SalMar

  SALT var prosjektleder for visningssenteret til SalMar Nord på Finnsnes i Troms. I tillegg til prosjektledelse leverte SALT tekstinnhold, og utviklet installasjoner i samarbeid med underleverandører.

  Pågående prosjekter

  Avsluttet 2018

  Avsluttet 2017

  Avsluttet 2016

  Avsluttet 2015

  Avsluttet 2014

  Avsluttet 2013

  Avsluttet 2012

  Avsluttet 2011