Med utsikt til tørrfisk og merder. Med innsikt i havet og kystens verdiskaping.
 
Prosjekter

SALT har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til havet og kysten. Prosjektleveransene er ulike i format og størrelse, men har det til felles at de både er kunnskapsbaserte og appellerende. SALT har som mål å alltid levere etter mottoet ”Faglig solid – spenstig i form”. Uavhengig av om det dreier seg om leveranser innen forskning, rådgivning eller formidling. Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne vitner om at SALT leverer det vi lover.

Utvalgte
Referanseprosjekter
 
Jakten på Lofoten

Jakten på Lofoten

Jakten på Lofoten – det er du som er Lofoten, hva er Lofoten for deg?

SALT leder stedsmerkevareprosjektet Jakten på Lofoten. Prosjektet skal bidra til å styrke Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted ved å formidle de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionen. Jakten på Lofoten skal definere de kvaliteter som stedsmerkevaren skal bygges på gjennom fortellinger fra de menneskene som sammen utgjør Lofoten. Basert på disse fortellingene utvikles det en visuell profil som skal benyttes i markedsføringen av Lofoten som bo-, arbeid- og besøkssted.

Prosjektet eies av Destination Lofoten og finansieres av Innovasjon Norge, Sparebanken Nord-Norge og Lofoten Sparebank. Arbeidet utføres av SALT i samarbeid med TIND Arkitektur og SISU Design LAB.

 
Utredning – Marin forsøpling

Utredning – Marin forsøpling

Rapporten «Marin forsøpling: Kunnskap, tiltak og behov» er utarbeidet av SALT på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, ved det midlertidige sekreteriatet for et mulig oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Rapporten gir en overordnet oppsummering av kunnskap om marin forsøpling, samt viktige verktøy innenfor forvaltning, metoder, teknologi og overvåking av marint avfall i Norge, samt avfallshåndtering innenfor fiskeri- og oppdrettsnæringen.

 
Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Målet med oppdraget var å skaffe et godt grunnlag for å utvikle en produsentansvarsordning for utstyr brukt innenfor fiskeri, fritidsfiske og akvakulturnæringen. En produsentansvarsordning vil være et virkemiddel for å redusere miljøpåvirkningene knyttet til marin forsøpling og utvikle avfallshåndteringen. Av de tre segmentene er akvakultur desidert størst på mengder av utstyr i bruk, utstyr som kasseres og mengden som materialgjenvinnes. Fritidsfiske involverer mange mennesker, men utgjør beskjedne tonnasjer av utstyr og avfall. På den annen side utgjør fritidsfiske et betydelig forsøplingsproblem i form av tapt redskap. Fiskeriene karakteriseres med mye tungt utstyr, men de samlede mengdene i bruk og som avfall er langt lavere enn for akvakultur. Fiskeriene har likevel også forsøplingsutfordringer. En del fiskeredskap blir samlet inn for materialgjenvinning.

 
Blått Ansvar

Blått Ansvar

BLÅTT Ansvar er et av SALTs blå hjertebarn; et pågående formidlingsprosjekt om marin forsøpling under stadig utvikling. Gjennom et tre-fem dagers skoleprosjekt, som inkluderer strandrydding og analyse av avfall, er målet å opplyse, inspirere og påvirke fremtidens fiskere og andre sjøfolk til å ta gode valg og ta vare på havet. Prosjektmodulen ble i første omgang utviklet i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole, og har siden blitt gjennomført på Bodin og Nordkapp videregående skolers BLÅ linjer. Videre er målet å utvikle videomateriell, samt ytterligere utrulling gjennom prosjektet HAVPLAST og opprettelsen av en nettportal med fri tilgang for alle.

For at denne viktige blå kunnskapen skal treffe flest mulig har vi også utviklet en én times kortversjon som skal inngå i det obligatoriske sikkerhetskurset fiskere må gjennom hvert 5.-8. år. Målet er å bevisstgjøre de som allerede lever av havet, og skape gode holdninger som så kan videreføres på tvers av generasjoner. Denne modulen testes og implementeres i Lofoten i løpet av 2018.

 
OPTIMAKELP – The Kelp Experience

OPTIMAKELP – The Kelp Experience

SALT er delansvarlig for formidlingen av det store forskningsprosjektet OPTIMAKELP som igangsettes i 2018 og går frem til 2021. Forskningsprosjektet skal gjennom en tverrfaglig tilnærming gjennom disse tre årene undersøke hvordan tang- og tareforekomstene i norske farvann best kan bli høstet og forvaltet for å sikre at økosystemtjenestene de leverer samtidig blir ivaretatt i en fremtid med klimamessig og sosioøkonomisk usikkerhet. OPTIMAKELP har tre forskningsområder i Norge som hovedfokus under forskningsperioden; nemlig Vega, Frøya og Hammerfest.

I forbindelse med formidlingen av forskningen utformet SALT et todagers undervisningsopplegg for barn og unge, primært i ungdomsskolealder, kalt The Kelp Experience. The Kelp Experience skal skape entusiasme omkring tang og tare som historisk, nåtidig og fremtidig ressurs, samt gi elevene innsikt i høsting av ressursen, som f.eks det utrolige mangfoldet av produkter som inneholder algekomponenten alginat, og kunnskap om biologien i disse plantene og deres rolle i det marine økosystemet. Det ble også gjennomført  en praktisk bolk hvor ungdommene lærte seg å lage matretter av tang og tare med en profesjonell kokk som veileder, samt en bolk hvor ungdommene fikk lage film med en profesjonell filmskaper.

Pågående prosjekter

Avsluttet 2018

Avsluttet 2017

Avsluttet 2016

Avsluttet 2015

Avsluttet 2014

Avsluttet 2013

Avsluttet 2012

Avsluttet 2011