SALT kunnskap - friske idéer
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Norskledet EU-prosjekt skal redusere plastforsøpling gjennom standardiserte metoder for overvåking
  Norskledet EU-prosjekt skal redusere plastforsøpling gjennom standardiserte metoder for overvåking
  Det nyoppstartede EU-prosjektet EUROqCHARM skal etablere standardiserte metoder for overvåking og vurdering av plast i miljøet. Prosjektet ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og SALT er ansvarlig for kunnskapsoverføring og kommunikasjon. // ENGLISH VERSION INCLUDED //
  Publisert 23. november 2020, 17:18
  - oppdatert 24.11.20, 11:13

  SALT, sammen med NIVA, NILU og CHIRON fra Norge,  og 11 andre europeiske nøkkelaktører innen plastforskning skal gjennom EUROqCHARM etablere bedre, standardiserte metoder for overvåking og vurdering av makro-, mikro- og nanoplast i miljøet. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) – Norges ledende forskningsinstitutt på kvalitetssikring og analyse av mikroplast – skal lede arbeidet i å nå dette ambisiøse målet innen 2024.

  – Vi skal se på makroplast, mikroplast og nanoplast i ferskvann og sjøvann, på land og i bunnsediment, i levende organismer og i luften. Prosjektet vil levere den nødvendige metodiske støtten for å få på plass solide, langsiktige strategier for å håndtere plastforurensning, sier Bert van Bavel, sjefsforsker i NIVA og prosjektkoordinator for EUROqCHARM.

  EUROqCHARM skal evaluere dagens metoder for vurdering av plastforurensning, standardisere dem på europeisk nivå, og styrke den europeiske overvåkingskapasiteten basert på de nye retningslinjene.

  Det finnes i dag rikelig med bevis for at plastforurensning finnes stort sett overalt rundt oss, eksempelvis i form av strandsøppel, plast i havet, mikroplast i mat og i luften. I kampen mot plastforurensningen er det avgjørende med robuste og langsiktige strategier. Dette krever en inngående forståelse av plastforurensningsproblemet – og der spiller standardiserte metoder for prøvetaking, analyse og rapportering en nøkkelrolle.

  Imidlertid er situasjon i dag slik at plast blir prøvetatt, analysert og rapportert på forskjellige måter rundt om i verden. Metodene er også stadig i endring.

  – Mangel på standardiserte metoder for innsamling og rapportering av data er et stort hinder for både overvåkning og i implementeringen av skade begrensende tiltak. I EUROqCHARM-prosjektet vil vi med et kritisk blikk gå gjennom de aller beste analysemetodene, og sammen med 30 ekspertlaboratorier i Europa teste disse metodene, sier van Bavel.

  – I fellesskap med interessenter fra blant annet Miljødirektoratet, Standard Norge, AMAP, UNEP og industrien, skal vi ta standardiseringen av målemetoder for plast i miljøet flere skritt videre, sier NIVA-forskeren.  

  En fremtidig standardisering for overvåking og vurdering av plast vil muliggjøre sammenligning av data, som igjen vil danne grunnlaget for europeiske og internasjonale retningslinjer og reguleringer. Dette vil støtte beslutningstakerne, industrien og de vitenskapelige miljøene i deres forsøk på å redusere miljøpåvirkningen fra plastforurensning.

   

  CONTACT INFORMATION

  Projektkoordinater: euroqcharm@niva.no
  Pressekontakt: joan@salt.nu; sofie.vandendriessche@ilvo.vlaanderen.be

  Prosjektet mottar støtte fra European Horizon 2020 under tilskuddsavtale n°101003805

   

  //ENGLISH VERSION//

  Standardization of methods to measure plastic pollution by 2024? EUROqCHARM faces up to the challenge

  To establish harmonized methodologies for the monitoring and assessment of macro-, micro- and nanoplastics in the environment, as well as blueprints for standards and recommendations for policy and legislation, is the ambitious goal of a newly started European project, EUROqCHARM.

  More specifically, EUROqCHARM will evaluate existing methodologies for plastic pollution assessments, harmonize them on a European level – with rigorous quality control – and reinforce the European monitoring capacities based on the developed guidelines. The goal is to achieve this for plastic debris, microplastics ànd nanoplastics in freshwater and seawater, in soil and seafloor sediment,  in living organisms, and in the air. The project will deliver the necessary and very urgent methodological support that is needed to successfully implement long-term strategies to deal with plastic pollution.

  Beach litter, ocean “garbage patches”, microplastics in food, plastic dust particles in the air: there is ample evidence today that plastic pollution is widespread. It is threatening wildlife, the marine, aquatic and terrestrial environment, and may pose a risk to human health. Consequently, plastic pollution has gained significant attention on the agenda of policy makers, academia, media and general society. More importantly, there is now a consensus for action, which should result in the implementation of long-term and robust strategies to mitigate plastic pollution and its effects. That process, however, requires a thorough understanding of the plastic pollution problem, based on standardized and interchangeable methods for sampling, analysis and reporting. But this is where the shoe pinches: plastics in the environment are currently sampled, analyzed and reported in many different ways around the globe. Methods are also rapidly changing. Ten years ago, for example, it was common practice to assess microplastics using visual (stereo microscope) assessments. Currently, methods are evolving towards advance sample pretreatment and high resolution spectroscopy such as µFTIR of µRAMAN, SEM-EDX (Scanning Electron Microscopy & Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) or mass spectrometry to detect particles smaller than 1 micrometer.

  A lack of harmonized methods for gathering and reporting data presents a major obstacle to the implementation of mitigation actions and monitoring their efficiency. This is further hampered by a lack of clear guidelines on the purpose of these monitoring efforts.

  EUROqCHARM unites 15 key actors involved in studying and monitoring plastic pollution in Europe, under coordination of the Norwegian Institute for Water Research.

  Bert van Bavel, project coordinator from NIVA: “EUROqCHARM will critically review state-of the-art analytical methods and, taking harmonization one step further, validating them through interlaboratory comparison. This will bring together prominent laboratories in environmental plastic analysis and will produce certified reference materials. Knowledge transfer will be facilitated by means of workshops and capacity building for countries yet to initiate monitoring.“

  The project will establish a communication network consisting of scientists and a large number of stakeholders. These stakeholders are brought together to enable cooperation and participation in the dialogue, decision making and implementation of solutions. This step is critical, as the necessary developments require the engagement and collaboration of researchers and various stakeholders with a thorough understanding of the complexity arising from the wide array of polymer types and particle sizes dispersed in water, sediment and air. To this end, the EUROqCHARM initiative brings together all relevant research areas (natural sciences: marine, surface, groundwater, drinking and waste water, soil, air; analytical chemistry etc.), industry (instrument manufacturers, plastic producers and commercial laboratories), professional associations and societies, policy makers (UN, EU and national level, stadarization bodies) and national and international Non-Governmental Organizations (NGOs). This puts Europe in a unique position to coordinate the validation of the available methods and the development of harmonized protocols for assessing plastic contamination. These methods and protocols will enable data comparison, which will form the basis for European and international guidelines and regulations. This will support policy makers, industry and the scientific community in their endeavor to reduce the environmental impact of plastic pollution.

   

  CONTACT INFORMATION

  Project coordinator: euroqcharm@niva.no
  Press contact: joan@salt.nu; sofie.vandendriessche@ilvo.vlaanderen.be

   

   

  This project has received funding from the European Horizon 2020 programme under grant agreement n°101003805